Sakal bırakmanın önemi

“Bıyığı iyice kısaltınız, sakalı uzatınız. Bıyığı iyice kısaltınız, sakalı uzatınız böylece yahudilere benzemeyiniz

ALLAH’a ortak koşanlara muhalefet ediniz, sakalı bol bırakınız bıyığı kısaltınız.” (Hadis Şeriflerin kaynağı: Buhari K. Libas BI’fail-lihâ C. Sağir 1/13)

Bıyığı kısaltmayan bizden değildir. (Tirmizi K. Edeb B.16 Hn 2762)
Bıyıklarınızı kısaltınız İsrailoğulları bıyıklarını kısaltmadıkları için (bazı) kadınları zina ettiler. C.Sağir 2/87 Levmiûl-Ukul 3/562

Kisra’nın elçileri, Efendimizi (SAV) yemen’e götürmek için ve kisranın tehditlerini içeren bir mesajla huzura çıktıklarında. Efendimiz (SAV) bu iki kişinin bıyıklarını uzatıp ,sakallarını kısalttıklarını gördü ve onlara bakmak istemedi ve buyurdu: “Yazıklar olsun size! Bunu size kim emretti?” Onlar “Rabbimiz (kisra) emretti” deyince, Efendimiz(SAV) :”Lakin benim Rabbim bana sakalımı uzatıp bıyığımı kısaltmamı emretti.” Buyurdular. İbni Kesir, Ebu Nuaym, İbnül Cevzi

Mecusilerden sakalını kazımış bıyığını uzatmış bir adam Efendimiz’in (SAV) huzuruna geldiğinde, Efendimiz (SAV) sordular: “Bu ne haldir?”, o kişi “Bizim dinimizde böyledir” diye cevap verince “Lakin bizim dinimizde, bıyık kısaltılıp, sakal uzatılır” buyurdu. İbni Ebi Şeybe, Süyuti, Dürül Mensur

“On şey fıtrattandır: Bıyığı kısaltmak, sakalı uzatmak,misvak kullanmak,buruna su çekmek, tırnak kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını yolmak,kasıkları traş etmek, su ile taharetlenmek

“Bıyıkları son derece kesin (makasla) , sakalları bırakın” Buhari, Libas:63

“Bıyıkları kesin,sakalları salın, Mecusilere (ateşperest) muhalefetedin” Müslim, Taharet:16

“Bıyıkları kesin, sakalları bırakın, yahudilere benzemeyin” Tahavi Meânil-âsâr:4/230 , Ali el müttaki, Kenzül Ummal

“Erkekleri sakallarıyla, kadınları saç örgüleriyle süsleyen ALLAH’ı C.C. tesbih ederim” el Acluni,Keşfu’l-Hafa:1447

“Halik’e (Yaratıcıya) isyan hususunda, hiçbir mahlukata itaat yoktur.” İbni Ebi Şeybe

“Sünnetimden dönen benden değildir.” Buhari, Müslim

“Bıyığı almak dindendir.” Beyhaki, Şuabul İman:6452

“Bıyığını uzatanın ALLAH-u Teâlâ duasını kabul etmez” Deylemi, Müsned’i Firdevs:5648

“Bıyığını kısaltan bir adam gördüğünüzde, işte o sizin en hayırlılarınızdandır. Bıyığını uzatan bir adam gördüğünüzde, o da sizin en şerlilerinizdendir.”

Deylemi, Ahkamul Mezahib fi etvaril Liha veşşevarib:90

“On haslet vardır ki Lut kavmi onlar sebebiyle helak oldular. Benim ümmetimde onlara bir huy ilave edecektir. Erkeklerin birbirleriyle livata etmesi, çamurdan yapılmış küçük yuvarlak cisimleri atmak, sapan atmak, güvercin uçurtmak, def çalmak, içki içmek, sakal kesmek,bıyığı uzatmak, ıslık çalmak, alkış yapmak ve ipek giymektir.

Ümmetimin bunlara ilave edeceği bir haslet ise, kadınların birbirleriyle ilişki kurmalarıdır.” Ali el Muttaki, Kenzül Ummal,13014

Hanefi Mezhebine göre sakalı traş etmenin hükmü “HARAM” dır. Şafii mezhebinde Tahrimen mekruh (harama yakın) denilse de imam Şafii’nin “Ümm” isimli eserinde haramlığına fetva verdiği bildirilmiştir. Ayrıca Maliki ve Hanbeli mezheblerinde haram olduğu bildirilmiştir.

(İmam-ı Azam Ebû Hanefi’nin hükmü için “Mezahib-u Erbaa ve Dürrül Muhtar” ) (Harama helal diyen , helal’e haram diyen kafir olur. Resulullah’ın Emirlerini ve Sünnetini inkar etmenin tehlikeleri için yukarıdaki ayetleri okuyunuz.)

Bazı melekler aralarında yemin ederken “Ademoğlunun yüzünü sakal ile ziynetlendiren ALLAH’a C.C. yemin olsun” derler.

Sakal hilkatin tamamındandır . “Hilkatte dilediğini ziyade eder” 35- Fâtır: 1 Ayeti Kerimesinde murâd sakaldır denilmektedir. (Garibut Te’vil)

İbrahim b. Edhem duaların kabul edilmemesindeki sekiz sebepten biri olarak şunu göstermiştir; “Peygamberi SAV sevdiğinizi iddia ettiniz fakat sünneti ile amel etmediniz”.

Bir rivayete göre mevta kabire indirildiğinde Münker ve Nekir melekleri sorguya geldiğinde kimin ümmeti olduğunu soracak ölü “Hz Muhammed SAV in ümmeti olduğunu söyleyecek” Meleklerde benzemiyorsun diye inanmayacaklar ve mevta zorlu bir sorguya çekilecektir. Bu melekleri ikna etmekte insanları ikna etmeye benzememektedir.

Sakalı traş eden “FISK” ve “HARAM” işlemektedir. Ümmetin sünneti terketmesi arkasından farzları terketmeyi getirmiştir. Farzları terketmenin ardından ise dinin terkinin gelmesinden korkulur.

Sakala buğz etmek (kin gütmek) çok tehlikelidir. Buğzettiğiniz sakalın sahibi bunu Resulullah’ın emrini yerine getirmek için bırakmıştır. Sakala kin gütmenin sonucu; Sünnet olan sakala kin güden dolayısıyla Sünnetin sahibine yani farkına bile varmadan Resulullah ‘a SAV kin gütmüş olur (Bu Kur’an’a buğzeden kişinin direk ALLAH’a C.C. buğzetmesi gibidir.) .

Ahirette şefaatten mahrum kalabileceği gibi, Ümmetin içindeki cennetlik olduğu bildirilmiş Fırka-i Naciyeden (Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat) irtihal etmiş olur.

Peygamberimizin (SAV) Ashabının ve Sahabelerinin (RA) içersinde sakal traş eden bir tek erkek yoktur.

Ayrıca “Tabiîn” denilen ve Peygamberimizin (SAV) Ashabını (RA) gören mü’min erkeklerden de sakalını traş eden bir tek kişinin haberi ulaşmamıştır.

Peygamberimiz (SAV) kafirlere benzemeyi menetmiştir. (“Kim bir kavme benzerse onlardandır” buyurdular. Ebû Davud,Ahmed İbni Hanbel)Kalpteki muhabbet, zahirde benzemeyi gerektirdiği gibi görünüşte benzemekte kalbe bir nevi dostluk ve sevgi getirir.

Bazıları sakalsız bazı alimleri delil gösterirler, oysaki Peygamberinin (SAV) sünnetine uymayanın ameli şeriat’ı garrâ’da nasıl huccet (delil) olabilir.

“İslam şekil dinimi” diye de soru soranların ise,Mekke’de bütün hacıların neden ihrama büründüklerini açıklaması gerekir.

Temizlik imandandır ben temizlik için traş oluyorum diyen, Efendimiz’in (SAV)sakal bırakma emriyle alay etme, haramı temizlik ve vacibi pislik saydığından küfür tehlikesine düşmüştür.

Sakalı kesip bıyıkları uzatmak kimlerin adeti idi: Kisra âli (acem hükümdarının hane halkı), acem mecusileri (ateşperestler), lut Kavmi,Hind yahudileri, kendilerini kadınlara benzetenleri, eşcinsellerin, yahudi ve hristiyanların, şii ve Alevilerin , v.s.

Sakal için hanımdan izin almak kesinlikle gerekmemektedir. Hanım razı olmasa da bırakmak mecburiyetindedir. Ayette “Erkekler kadınlar üzerine ziyadesiyle hakimdirler”. Erkek hanımına saçını traş etmesini emretse kadının itaat etmesi gerekmez(Erkeğin sakalı kesmesi menedildiği gibi kadınında saçlarını traş etmesi menedilmiştir zira erkeğin sakalı ve kadının saçı fıtrattandır, kesilmesi fıtrata müdahaledir. ). (Ayrıca İslâmda çok mukaddes olan anne ve baba dahi sakalı kesmeni emretse hükmen sakalı kesemezsin , (ALLAH C.C. ve Resulünün SAV hakkı anne ve babadan üstündür.)

Sakalın Mekruhları;

1-Siyaha boyamak (Ahir zamanda güvercin kursağı gibi sakalını siyaha boyayan bir takım insanlar gelecek bunlar cennet kokularını tadamayacaklardır. -Hadis Şerif- Ebu Davud ve Nesei İbn’i Abbas’dan nakil)

2-Kükürt ile siyaha boyamak

3-Sakalı yolmak

4-Ağaranları yolmak. “O mü’minin nurudur” Hz Muhammed SAV

5-Sakalı kısaltmak

6-Sakalı uzatmak (bir tutamdan fazla)

7-Gösteriş için süslemek

8-Güya zahid olduğunu göstermek için sakalını karmakarışık ve toz içinde bırakmak

9-Siyahlığına bakıp gençliği ileövünmek, aklığına bakıp yaşlılığı ile böbürlenmek

10-Gerçek salihlerden olmadığı halde kendisini onlardan göstermek için kırmızı veya sarıya boyamak. “Sarı boya müslümanların, kırmızı mü’minlerin boyasıdır. Hz Muhammed SAV (Sarı hâluk otu ile, Kırmızı kına ile yapılır)

“Dinin zayıf düştüğü zamanda bir sünnetimi yaşatana 100 şehit sevabı vardır.”

“Benim sünnetimi yaşatan beni yaşatmıştır, beni yaşatan beni sevmiştir, beni seven Cennet’te bana komşu olacaktır.”

Bir cevap yazın